วันเสาร์, 3 มิถุนายน 2566

เดินหน้าแก้ปัญหาภัยแล้งระดับภาค 4 จังหวัดร่วมกัน

สุรินทร์-ประชุมวางแผนภาคและเมือง แก้ปัญหาภัยแล้ง 4 จังหวัด สุรินทร์-บุรีรัมย์-ร้อยเอ็ด-สารคาม

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ที่ห้องประชุมอำเภอชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เดชชาติ นิยมตรง ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมปรึกษาหารือ วางแผนภาคและเมือง การพัฒนาเชิงพื้นที่ การจัดทำยุทธศาตร์ให้ครอบคลุมมิติทางกายภาพเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยกลไกการมีส่วนร่วมภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชนและภาควิชาการ

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เดชชาติเผยว่าตามโครงสร้าง และองค์ประกอบของแต่ละท้องถิ่นหน่วยการบริหารท้องถิ่น จำนวน 10 อปท.และความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค 4 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์-บุรีรัมย์-ร้อยเอ็ด-สารคาม ให้เกิดความเชื่อมโยงทรัพยากรแหล่งน้ำ และบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยเริ่มต้นของการศึกษาแรก คือ แหล่งน้ำและลำน้ำมูล

ส่วนลำห้วยพลับพลาที่เป็นแหล่งรวมทรัพยากร และความผันแปรของปัญหาอุทกภัยปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ของทุกๆ ปี เป็นความท้ายทายว่า จะทำอย่างไรให้เกิดผลกระทบแหล่งน้ำน้อยที่สุด รวมถึงปัจจัยการผลิตต่างๆ มีช่วงของระยะเวลาวิกฤติที่แคบลงที่จำเป็นต้องได้รับการวางแผนวางผัง และออกแบบบูรณาการอย่างจริงจัง

ภาพ/ข่าว คำกอง กันนุฬา ข่าวสนมนิวส์