วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

เปิดแห่งแรกของเมืองช้าง ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน

เปิดแห่งแรกของเมืองช้าง ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิด ได้กลับตน เป็นคนดีสู่สังคม

เมื่อวันที่12 พ.ค.65 ที่ผ่านมา อำเภอรัตนบุรี เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน แห่งแรกในจังหวัดสุรินทร์ ณ  วัดสร้างบกหนองโป่ง ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ โดยพระครูอธิการภูมิธนินท์ สิกขาสโภ เจ้าอาวาสวัดสร้างบกหนองโป่ง ได้ให้ใช้พื้นที่บริเวณวัด เป็นศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนขึ้น เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิด ได้กลับตน เป็นคนดีสู่สังคมพร้อมเจิมป้ายเพื่อเป็นสิริมงคล

เมื่อเวลา 10.00 น.นายไพรัช ปฐมวงศ์ไพรัช ผู้อํานวยการสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เปิดป้ายศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน พร้อมด้วย นางจุติพร  ฝูงใหญ่ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอรัตนบุรี โดยมี นางสาวเพียงเดือน เทพวงค์ศิริรัตน์ สจ.สุรินทร์

และหัวส่วนราชการในอำเภอรัตนบุรี นายก อบต.หนองบัวบาน, นายก อบต.รัตนบุรี, กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ประชาชนพร้อมผู้ถูกคุมประพฤติจำนวน 30 คน เข้าร่วมในงานพิธีเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนในงานยังมีกิจกรรมสอนทําอาหารให้ผู้ถูกคุมประพฤติ เพื่อได้นําไปประกอบอาชีพหลังถูกปล่อยตัว และในงานมีโรงทานจากชาวบ้านนําอาหาร เครื่องดื่มมาให้บริการด้วยโดยในงานยังเน้นในมาตรการป้องกันโควิด-19

ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอรัตนบุรี เป็นศูนย์แรกที่เปิดดำเนินการในความรับผิดชอบของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ วัตถุประสงค์ เพื่อบทบาทภารกิจเกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด ทั้งในระบบคุมประพฤติและผู้กระทำผิดภายหลังปล่อย

โดย มุ่งเน้นการดำเนินการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ได้แก่ การรายงานตัว  การทำงานบริหารสังคม  ฝึกอาชีพ การจําหน่าย ให้บริการหรือกระจายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฝึกอาชีพตลอดจนบริการที่พักอาศัยชั่วคราวแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ

ภาพ/ข่าว บุญเรือง เกศาจันทร์ ทีมข่าวสนมนิวส์

About The Author