ยิ้มขอบคุณ รับทุนการศึกษาวันเด็ก 128 ทุน

สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 128 ทุน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนให้ความสำคัญแก่เด็กนักเรียน และเล็งเห็นว่าเด็กคืออนาคตของชาติ ควรได้รับโอกาสจากสังคมอันเท่าเทียมกัน

วันที่ 13 มกราคม 2566 ที่โรงเรียนบ้านลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม เป็นประธานมอบทุนการศึกษาพร้อมกล่าวให้โอวาทกับเด็กนักเรียน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 128 ทุนๆละ 500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,000 บาท และขนมจากบริษัทเคพีฟู้ด จำกัด

โดยมีนายอลงกตธ์ เกิดพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพยา นายเศวก ธรรมศิริพงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านลำพยา พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม กล่าวว่า สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม

ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งเขาเหล่านี้ จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของชาติ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้ จะทำให้เด็ก ๆ ได้รับความรัก ความอบอุ่น ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ว่า“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” เด็กคืออนาคตของชาติ เด็กทุกคนควรได้รับโอกาสจากสังคมอันเท่าเทียมกัน ในการที่จะได้รับการศึกษาและการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสทางการศึกษา ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกทางหนึ่งด้วย

ในโอกาสนี้ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีร่างกายแข็งแรง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ตั้งใจศึกษา เล่าเรียน และพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว วิช วีรวิชญ์ ข่าวสนมนิวส์