วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

อิ่มเอม เปรมปรี ยิ้มมีความสุข ทั้งสนุกทั้งรับของแจกฟรี

อิ่มเอม เปรมปรี ยิ้มมีความสุข ทั้งสนุกทั้งรับของแจกฟรี

อบต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กและเยาวชนตำบลตรึม ประจำปี 2566 ณ.องค์การบริหารตำบลตรึม ได้จัดงานวันเด็กขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2566 เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 14 มกราคม 2566 เป็นวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมของเด็กไทย ด้านการศึกษาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

โดยมีนาย ประพงษ์ศักดิ์ วงอนุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรึม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ขององค์การบริหารตำบลตรึม และมีนางสาว อรุณศรี มะลัยทอง นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกล่าวต้อนรับประธานในพิธี เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

จึงต้องได้รับการส่งเสริมสร้างศักยภาพในทุกมิติตามช่วงวัยอย่างเหมาะสม ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และการเรียนรู้ องค์ความรู้ที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทางกาย จิตใจ และสติปัญญา

เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนเป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณภาพและมีคุณค่าคุณธรรม มีหลักในการคิดที่ถูกต้อง รวมทั้งมีทักษะที่จำเป็นต่อการตอบสนองต่อการดำรงชีวิตจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และอยู่รวมกันในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข องค์การบริหารส่วนตำบลตรึมได้เปิดเวทีกิจกรรมให้เด็กมีโอการได้ แสดงออก ความรู้ความสามารถต่างๆ มีการแสดง การใช้ใหวพริบตอบปัญหา เมื่อตอบได้และแสดงเสร็จก็จะมอบของขวัญให้กับเด็กๆ

อีกทั้งเด็กๆยังอิ่มเอมไปกับอาหารการกิน ต่างๆที่หน่วยงาน และชาวบ้าน ร่วมนำมาให้ทุกคนได้รับประทานฟรี มีทั้งห่อกลับบ้านได้อีกด้วย เอาเป็นว่าในปีนี้ นายก อบต.ตรึม จัดให้เต็มที่วันเด็กแห่งชาติในปีนี้มีคำขวัญว่า ” รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ” เพื่อให้เด็กและเยาวชทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองในฐานพลเมืองของชาติที่จะเติมโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

โดยจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีทัศนคติในเชิงบวก ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้ความสำคัญแก่การสร้างคุณค่าในตัวเองด้วยการแสวงหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

ภาพ/ข่าว เสถียร เทพวงค์ษา ข่าวสนมนิวส์

About The Author