วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

หลานจูงแขนยาย ร่วมกิจกรรมวันเด็ก

หลานจูงแขนยาย ร่วมกิจกรรมวันเด็ก สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข

อบต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมงานวันเด็กและเยาวชนตำบลหัวงัว ประจำปี 2566 ณ.องค์การบริหารตำบลหัวงัว จึงได้จัดงานวันเด็กขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2566 เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 14 มกราคม 2566 เป็นวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กไทย ด้านการศึกษาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

โดยมีนาย เฉลิมพล สมทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ขององค์การบริหารตำบลหัวงัว และมีนายสุกัลย์ สายวิเศษ รองนายก อบต.หัวงัว กล่าวต้อนรับประธานในพิธี เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

จึงต้องได้รับการส่งเสริมสร้างศักยภาพในทุกมิติตามช่วงวัยอย่างเหมาะสม ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และการเรียนรู้ องค์ความรู้ที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทางกาย จิตใจ และสติปัญญา

เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนเป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณภาพและมีคุณค่าคุณธรรม มีหลักในการคิดที่ถูกต้อง รวมทั้งมีทักษะที่จำเป็นต่อการตอบสนองต่อการดำรงชีวิตจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และอยู่รวมกันในสังคมอย่างมีคุณค่า และมีความสุข วันเด็กแห่งชาติในปีนี้มีคำขวัญว่า ” รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ” เพื่อให้เด็กและเยาวชทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองในฐานพลเมืองของชาติที่จะเติมโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

โดยจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีทัศนคติในเชิงบวก ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้ความสำคัญแก่การสร้างคุณค่าในตัวเองด้วยการแสวงหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

ภาพ/ข่าว เสถียร เทพวงค์ษา ข่าวสนมนิวส์

About The Author