วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

รับมอบหมวกขีด เข็มและประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มอบหมวกขีด เข็มและประกาศนียบัตรสำเร็จให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการมอบหมวกขีด เข็ม และประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 1”ให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ที่คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเสนาะกลิ่นงาม คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ กล่าวว่า “คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เปิดให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเป็นรุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านสุขภาพ และเป็นเพิ่มการผลิตบุคลากรทางด้านสุขภาพให้กับประเทศ การสร้างอัตลักษณ์ ค่านิยมและสร้างความโดดเด่นของวิชาชีพ ให้มีความพร้อมการทำงานด้วยวิชาการ ทักษะปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลให้แก่นักศึกษาครบตามหลักสูตร โดยในปีนี้นับเป็นรุ่นแรกที่มีผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 21 คน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “กิจกรรมมอบหมวกขีด เข็ม และประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล หมายถึง การมีความพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือผู้อื่น เป็นสัญลักษณ์แห่งวิชาชีพที่จะทำให้ผู้สวมใส่ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

รวมทั้งประพฤติตนให้เหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล และทำให้เกิดความตระหนักในภาระหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย และการดูแลส่งเสริมด้านสุขภาพแก่บุคคลในชุมชน ข่าว-สุรพล นาคนคร จ.เพชรบุรี

ภาพ/ข่าว สุรพล ข่าวสนมนิวส์

About The Author