วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

ผลงานเด่น ได้เป็นตัวแทนแข่งรำวงมหาดไทย ระดับประเทศ

อำเภอกำแพงแสน ชนะเลิศ เป็นตัวแทนนครปฐม ไปการประกวด”รำวงมหาดไทย เพื่อคนไทย” ระดับประเทศ
อำเภอกำแพงแสนชนะเลิศการประกวด ร้องเพลง”รำวงมหาดไทย เพื่อคนไทย”ระดับจังหวัดนครปฐม ได้เป็นตัวแทนไปการประกวดร้องเพลง รำวงมหาดไทย ในระดับประเทศ

โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการของการประกวดร้องเพลง ”รำวงมหาดไทย เพื่อคนไทย” จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการได้พิจารณาทีมตัวแทนจังหวัดนครปฐม เป็นที่เรียบร้อย ผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอกำแพงแสน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อำเภอพุทธมณฑล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม และรางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ อำเภอนครชัยศรี อำเภอดอนตูม อำเภอบางเลน และอำเภอสามพราน

ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดและทุกจังหวัดจัดให้มีการประกวดร้องเพลง”รำวงมหาดไทย เพื่อคนไทย” เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงเพื่อบูรณาการ การทำงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมภาพลักษณ์องค์กร

โดยให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด จากตัวแทนระดับอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งอำเภอกำแพงแสนโดยการนำของ นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน ผู้อำนวยการผลิต พร้อม นางสมพิศ ยืนนาน นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงแสน ทีมงาน และคณะผู้จัดทำ มีความดีใจและภาคภูมิใจที่ทุกฝ่ายมีความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจกันฝึกซ้อมร้องเพลงและฟ้อรรำ ทำให้ผลิตผลงานออกดี สามารถเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าประกวดชนะเลิศในระดับประเทศของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

ภาพ/ข่าว วีรวิชญ์ โรจนอัครพงศ์ ข่าวสนมนิวส์