เตรียมรักษาดวงตา ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ไม่เสียค่าใช้จ่าย

นครปฐม ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล ปลัดจังหวัด นางกิตติยา จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด

นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ จักษุแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ นางกัญจนา สร้อยอินทรากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และ นายก อนุชา กุลดิลก นายก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

และกำนัน สุเทพ ภาคภูมิ กำนันตำบลทุ่งกระพังโหม และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อตรวจรักษาดวงตาสำหรับประชาชนผู้ด้อยโอกาส โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยบริการตรวจรักษาโรคตา ผ่าตัดต้อกระจก ผ่าต้อเนื้อ ต้อหินและโรคของเปลือกตาในผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับการรักษาที่มีปัญหาทางด้านสายตา ในช่วงระหว่าง วันที่ 20-24 มีนาคม 2566 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม