วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

งดเหล้าในชุมชน ส่งเสริมสร้างรายได้ให้ครัวเรือน

อำเภอทับสะแก รณรงค์ต่อเนื่อง งดเหล้าในชุมชน สร้างรายได้ครัวเรือนโดยชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี

วันที่ 31 มกราคม 2566 นายสมเจตร์ เจริญทรง นายอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เปิดเผยว่า จากที่มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออำเภอทับสะแก การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีวัฒนธรรมวิถีใหม่ปลอดเหล้า ปลอดภัย ห่างไกลโควิดอำเภอทับสะแก

ด้วยความเห็นพ้องกันทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนมีความตระหนักและห่วงใยในสถานการณ์ปัญหาผลกระทบทางสังคมและสุขภาพอันเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน จึงได้ใช้แนวทางตามมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับโลก(SAFER) ที่องค์การอนามัยโลก(WHO) ให้คำแนะนำ อันสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) ขององค์กรสหประชาชาติ(UN) และแผนยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์ระดับชาติ ภายใต้มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จึงได้ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อคนอำเภอทับสะแก จะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและสร้างค่านิยมทางสังคมที่ดี ดังนี้

(1) ร่วมรณรงค์และดำเนินการให้การจัดงานบุญประเพณีและเทศกาลต่างๆ ในอำเภอทับสะแก ปลอดเหล้าปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุความสูญเสีย ลดปัญหาทะเลาะวิวาท อาชญากรรม และความรุนแรงในครอบครัว อาทิ งานกาชาด งานบวช งานแต่ง งานสงกรานต์ งานลอยกระทง งานแข่งเรือ งานเทศกาลอาหาร งานศพ งานไทยทรงดำ งานเกษียณอายุ งานสวดมนต์ข้ามปี งานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน งานเลี้ยงอาสาสมัครในหมู่บ้าน

(2) ไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และชุมชน

(3) ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมที่แสดงถึงคุณค่าทางประเพณีวัฒนธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กเยาวชนและครอบครัว

(4) รณรงค์ชุมชนสู้เหล้า และงดเหล้าเข้าพรรษา ให้ชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อน ชวนช่วยเชียร์ ลด ละ เลิก และควบคุมบังคับใช้กฎหมาย กฎกติกาชุมชน ลดความรุนแรง ลดอุบัติเหตุ ลดการเจ็บป่วย และส่งเสริมครอบครัวให้เข้มแข็งมีความสุข สู้วิกฤตโควิด

บันทึกข้อตกลงนี้ทุกฝ่ายได้อ่านทำความเข้าใจตามข้อตกลงโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ลงนาม ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยท่าน นายอำเภอ นายปรีดา สุขใจ นอกจากร่วมรณรงค์และดำเนินการให้การจัดงานบุญประเพณีและเทศกาลต่างๆ ในอำเภอทับสะแก ปลอดเหล้าปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุความสูญเสีย ลดปัญหาทะเลาะวิวาท อาชญากรรม และความรุนแรงในครอบครัว ยังได้ร่วมผักดันให้ชุมชน ส่งเสริมรายได้ โดยเป็นชุมชนต้นแบบ ท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี สร้างรายได้ให้กับชุมชน และครอบครัว

นายรัฐพงษ์ บุญเล่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านเกาะสีดา กล่าวว่า ชุมชนบ้านเกาะสีดามีกฎกติกาชุมชนมีมาตั้งแต่สมัยผู้ใหญ่บ้านคนก่อน มีการห้าม นำเหล้า ของมึนเมา และอบายมุขต่างๆ เข้ามาในบริเวณวัด โรงเรียน โดยเด็ดขาด
นายทวีศักดิ์ จุลเนียม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านมะเดื่อทอง กล่าวว่า สำหรับเยาวชนที่บ้านมะเดื่อทองอบายมุขต่างๆ จะแน้นไปทางป้องกัน รณรงค์ ให้ความรู้ด้านโทษ และผลกระทบของ สุรา ยาเสพติด ต่างๆ พร้อมทั้งจัดลานกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬา ด้านผู้ปกครองที่ดื่มก็พยายามให้เลิก พร้อมจัดแข่งขันกีฬาในหมู่บ้าน เพื่อลดนักดื่มหน้าใหม่ในชุมชน

นายภัทรดนัย สมศรี กำนันตำบลแสงอรุณ กล่าวว่า หมู่บ้านหินเทิน หมู่ที่ 5 ได้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี ส่งเสริมให้ชาวบ้านลดรายจ่าย และดูแลเรื่องสุขภาพของลูกบ้านด้วย เพราะในเรื่องของการดื่มสุรามันส่งผลร้ายต่อร่างกายในทุกๆ เรื่องและเป็นประเด็นปัญหาในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพกัน ส่งเสริมให้ลูกบ้านเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา และมีกิจกรรมดีๆอีกหลายอย่าง อย่างเช่น

ชักชวนกันมาทำในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อที่จะเป็นการเสริมเพิ่มรายได้คนในชุมชนก็คือชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีของพวกเรา นายสมเจตร์ เจริญทรง กล่าวว่า อำเภอทับสะแกเดิมที นายอำเภอปรีดา ได้ทำโครงการเกี่ยวกับ ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นอำเภอบูรณาการด้านปัญหานี้ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผมมาก็สื่อสารต่อนโยบายดังกล่าว ซึ่งอำเภอทับสะแกได้รณรงค์ ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์ ไม่ให้เกิดปัญหาในสังคม ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ

โดยหันมาทำกิจกรรม เกี่ยวกับอาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเล่นกีฬาเพื่อให้ห่างไกลกับยาเสพติด แอลกแฮอล์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและต่อบ้านเมือง ซึ่งโครงการนี้อำเภอทับสะแกก็ได้รณรงค์มาเรื่อยๆ ตามกิจกรรมงานต่างๆ ไปเปิดงาน เปิดประชุมต่างๆ ก็ได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมนำสิ่งนี้ไปรณรงค์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดผลแพร่หลาย

ภาพ/ข่าว ณัฐธภพ พันสาย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ข่าวสนมนิวส์