วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

ไม่มีเขา เราก็ไม่เห็นธรรมชาติที่สวยงาม ชื่นชมท่านด้วยใจ

“ยุทธพล” นำ “เครือข่าย อส.อส.” ศึกษาเรียนรู้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประวัติความเป็นมา “เขาพันธุรัต”

4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปยังวนอุทยานเขานางพันธุรัต ตำบลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในกิจกรรม ““ฟังบรรยายพิเศษความรู้เกี่ยวกับวนอุทยานเขานางพันธุรัตและประวัติความเป็นมา” พร้อมทั้งได้มอบแนวทางการปฎิบัติงานและมอบบัตรอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) ให้กับกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช : ภาคตะวันตก ที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน ณ วนอุทยานเขานางพันธุรัต อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ดร.ยุทธพล กล่าวว่า เหนือสิ่งอื่นใดต้องขอชื่นชมทุกท่าน ที่ได้สมัครเข้ามาเป็นเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าการทำงานด้านเครือข่ายนั้น เป็นงานจิตอาสาที่มิได้หวังสิ่งอื่นใดตอบแทน ต้องถือว่าทุกท่านเป็นผู้ที่มีความเสียสละ พร้อมที่จะอุทิศตน ในการเข้ามาทำงานสนับสนุนภารกิจด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม บำรุงรักษา และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ซึ่งในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ประกอบไปด้วย เครือข่าย ทสม., เครือข่าย อส.อส., เครือข่าย อสทล., เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.), เครือข่ายป่าชุมชน และเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย

ซึ่งถือเป็นกลไกเชิงพื้นที่ที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการอนุรักษ์ เฝ้าระวัง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม สะท้อนปัญหาในท้องถิ่น ตั้งแต่ผืนป่าจนถึงท้องทะเล เครือข่ายอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับภาคประชาชนในทุกพื้นที่ ซึ่งจากความร่วมมือกัน ได้เกิดผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้การสนับสนุนการทำงานของพี่น้องเครือข่ายในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ ข้อมูลวิชาการ รวมไปถึงระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ
และจิตสำนึกที่ดี ซึ่งจะยังผลไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่าและยั่งยืนสืบต่อไป

ภาพ/ข่าว-สุรพล นาคนคร จ.เพชรบุรี ข่าวสนมนิวส์