วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

สนม-จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่

08 พ.ค. 2018
344

สนม-จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่

วันนี้ 8 พ.ค.61 ผู้สือข่าวท้องถิ่นรายงานว่า เมื่อ เวลา 09.30 น. นายคณัสชนน์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนม พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร (ศพก) นาแปลงใหญ่ อ.สนม บ้านหนองตาดวัฒนา หมู่10 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน 200 คน

โดย นายคณัสชนน์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนม กล่าวว่า อยากให้กระทรวงเกษตรได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านการผลิตภาคการเกษตรที่มีความผันผวนไม่แน่นอน และเข้าถึงความต้องการของการเกษตรกรมากยิ่งขึ้น โครงการนี้เป็นการสร้างกลไกการถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นสู่เกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะร่วมกันนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร (ศพก) นาแปลงใหญ่ อ.สนม บ้านหนองตาดวัฒนา หมู่10 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสินค้าหลักในพื้นที่ และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรผู้ร่วมงานทุกคนจะสามารถนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ไร่นาของตนเอง และทำให้การผลิตในฤดูกาลใหม่นี้เป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลตอบแทนให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

สำหรับภายในงานมีประเด็นการเรียนรู้หลัก ได้แก่ การส่งเสริมผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการปรับเปลี่ยนพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่โดยมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 6 สถานี ประกอบด้วย สถานีที่ 1.ฐานตรวจวิเคราห์ดิน 2.ฐานจัดการศัตรูพืช 3.ฐานการเลี้ยงปลา 4.ฐานการผลิตปุ๋ย 5.ฐานเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว 6.ฐานการปรับปรุงดิน เกษตรกรแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อหมุนเวียนเข้าแต่ละฐานเพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ครบทุกฐาน

นอกจากนี้ภายในงานมีการนิทรรศการผลงานการส่งเสริมการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ของเกษตรกรจาก อ.สนม ยังมีสินค้าผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่วยในครั้งด้วย

ภาพ/ข่าว ธวีโรจน์ ดาศรี ทีมข่าวสนมนิวส์ 

เรียบเรียง สมศักดิ์ ตระกูลสุข ข่าวสนมนิวส์