วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

บัณฑิตใหม่ มุ่งสู่ทางการแพทย์และสาธารณสุข

สุพรรณบุรี วพบ.สุพรรณบุรีมอบใบสัมฤทธิผลการศึกษาให้นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 25 ที่หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีมอบใบสัมฤทธิผลการศึกษา แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 121 คนๆ โดย ดร.พิศิษฐ์ พลธนะ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

และผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี นายรัฐพล เวทสรณสุธี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ทันตแพทย์ ภาสกร ศรีไทย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกให้การต้อนรับ

วัตถุประประสงค์การจัดพิธีมอบใบสัมฤทธิผลการศึกษาให้นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 25 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มปฏิบัติงาน และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันและวิชาชีพ และมอบรางวัลเรียนยอดเยี่ยม โล่รางวัลผลการเรียนดีเด่น เกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาที่สอบรวบยอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก ผ่านทุกหมวดรายวิชาในรอบแรก และเกียรติบัตรผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่าง

สถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 เมษายน 2562 โดยมีวิทยาลัยในสังกัดรวมทั้งสิ้น 39 แห่ง เป็นวิทยาลัยพยาบาลจำนวน 30 แห่ง วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 7 แห่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 1 แห่ง และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อสังคมและเพื่อให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เป็นวิทยาลัยพยาบาลหนึ่งใน 30 แห่งสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ก่อสร้างขึ้น โดยดำริของ นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ที่เห็นว่าการก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลในจังหวัดภาคตะวันตก จะทำให้เยาวชนในเขตภูมิภาคนี้

ไม่ต้องเดินทางไกลไปเรียน ที่จังหวัดอื่น ๆ เริ่มรับนักศึกษาเข้าศึกษา รุ่นที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อเดือนมิถุนายน 2538 และต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2553

ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาวิทยาลัย การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ดังกล่าว ได้ผลิตพยาบาลไปปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ จำนวน 1,952 คน โดยทำงานในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1,302 คน และจังหวัดอื่น ๆ จำนวน 644 คน

ภาพ/ข่าว ภัทรพล พรมพัก สุพรรณบุรี ข่าวสนมนิวส์

About The Author