วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

นายอำเภอขาลุย หามกล้า ดำนาแบบโบราณ

แบบนี้ไม่ค่อยมีให้เห็น ดำนาแบบโบราณ โคกหนองนาโมเดล ของนายผล จำปาหวาย ที่ได้ดำเนินการไปเป็นผลสำเร็จแล้ว

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายกานต์ กาญจนวงศ์สกุล นายอำเภอรัตนบุรี ได้ต้อนรับนายสรสาสน์ สีเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ต้นแบบ จังหวัดสุรินทร์ บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

พร้อมด้วย ดร.ดุษฎี ดวงใจ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมองค์กรต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชน ตำบลหนองบัวบาน ร่วมต้อนรับฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ

พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจประเมินได้เยี่ยมชม โคก หนอง นา โมเดล ของ นายผล จำปาหวาย ที่ได้ดำเนินการไปเป็นผลสำเร็จแล้ว เพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทางให้หมู่บ้านอื่นได้นำไปปฏิบัติต่อยอดต่อไป เสร็จแล้วได้เดินเยี่ยมชมผลิตผลที่ได้จากการดำเนินตามโครงการ ที่ชาวบ้านได้นำมาแสดง

ซึ่งช่วงบ่ายนั้น นายอำเภอรัตนบุรี พร้อมด้วย ดร.ดุษฎี ดวงใจ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ ท่านพระครูผาสุกิจ โสภณ เจ้าคณะตำบลธาตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ชาวบ้านหนองบัวบาน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ณ สวนเกษตรแบบผสมผสสานแปลงนาสาธิต ของนายสีลา ประดาสุข

ซึ่งเป็นไร่นาสวนผสมจำนวน 5 ไร่ บริเวณทุ่งนา ม. 15 บ้านหนองบัวบาน ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา 2566 อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกดำนาปีในท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้การทำนาแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมให้คงอยู่สืบไป

ข่าวสนมนิวส์