วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2566

จังหวัดสุรินทร์ มอบเกียรติบัตรหน่วยงาน ที่ร่วม“ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไหม” ประจำปี 2561

จังหวัดสุรินทร์ มอบเกียรติบัตรหน่วยงาน ที่ร่วม“ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไหม” ประจำปี 2561

วันนี้(4 ก.ค.2561)ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานเปิดโครงการรณรงค์ความเป็นไทย สร้างค่านิยมจิตสำนึกที่ดี ร่วม“รณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561” โดยมี นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา จัดโครงการรณรงค์ความเป็นไทย สร้างจิตสำนึกที่ดีงามขึ้น

เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการ พนักงานรัฐ วิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญา และเผยแพร่การแต่งกายด้วยผ้าไทย รวมทั้งสนองนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ในการรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทย เสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าไทยพื้นถิ่น ผ้าพื้นเมือง ให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และยังเป็นการกระตุ้นปลูกฝังค่านิยมที่ดี ให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

จังหวัดสุรินทร์ มีการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ หรือในชีวิตประจำวัน และในโอกาสต่างๆ โดยมีหน่วยงาน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ จำนวน 91 แห่ง บุคลากรรวม 19,760 คน

อิทธิศักดิ์ นันทิเดชาพันธ์ สวท.สุรินทร์ ข่าว

ข่าวสนมนิวส์