วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป อำเภอสนม

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป วิถีชีวิต ภูมิปัญญา วัฒนธรรม อำเภอสนม

วันที่ 12 ก.ค.61 อำเภอสนม ดำเนินกิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทชุมชนและแผนธุรกิจท่องเที่ยว ณ หอประชุมอำเภอสนม เป้าหมาย ตัวแทนจากหมู่บ้านเป้าหมาย 4 หมู่บ้าน ๆ ละ 20 คน รวมจำนวน 80 คน โดยมี อาจารย์ศิวธิดา ภูมิวรมุณี สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ และทีมเป็นวิทยากร

ทั้งนี้ โครงการชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถี เป็นโครงการ 1 ในโครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่มุ่งหวังกระตุ้นเสน่ห์ของแต่ละชุมชนที่มีอยู่และจะลงไปพัฒนาสินค้าโอทอป เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว เน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป และจุดขายที่เป็นเสน่ห์ ดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน นำเอาเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ ทำให้เกิดรายได้กระจายภายในชุมชน ส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และจะทำให้เกิดความยั่งยืนได้ โดยอำเภอสนม มีชุมชนที่มีศักยภาพอยู่หลายแห่งในทุกตำบล

การจัดทำแผนแม่บทชุมชน เป็นการสร้างความเข้าใจกับชุมชนที่มีศักยภาพในหลาย ๆ ชุมชนของอำเภอสนม เพื่อช่วยวิเคราะห์ เสน่ห์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ของชุมชนเหล่านั้น ก่อนกำหนดทิศทางต่างๆ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป เพื่อให้สามารถต่อยอดจากหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ข่าวสนมนิวส์ อำเภอสนม

About The Author