วันเสาร์, 3 มิถุนายน 2566

สุรินทร์ – อสม.เสริมทัพความรู้ ขับเคลื่อนไอโอดีนยั่งยืน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชนชน

สุรินทร์ – อสม.เสริมทัพความรู้ ขับเคลื่อนไอโอดีนยั่งยืน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชนชน

เมื่อวันที่ (20 ก.ย.61) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือชุมชนบึงนครพัฒนา หมู่ที่ 11จัดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชนชน บริเวณศาลาอเนกประสงค์วัดบึงบ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ โดยมี อสม.หมู่ที่ 11 บ้านสนม ดำเนินโครงการ มีประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 150 คน

โรคขาดสารไอโอดีนเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชากรทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุและเด็กปฐมวัย เนื่องจากไอโอดีนเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมน ที่จำเป็นต่อการสร้างเซลล์สมองและการทำงานของร่างกาย โดยเฉพาะทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 3 ปี หากขาดสารไอโอดีนตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา อาจทำให้ปัญญาอ่อน ประสาทพิการแต่กำเนิด การขาดไอโอดีนตั้งแต่วัยเด็กทำให้พัฒนาการของสมองเจริญเติบโตไม่เต็มที่

ดังนั้น สาธารณสุขอำเภอสนม จึงมอบหมายให้ อสม.ในพื้นที่จัดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชนชน โดยการขับเคลื่อนการดำเนินงานอบรมความรู้เรื่องไอโอดีนแก่คนในชุมชน เพื่อควบคุม ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน และเพื่อให้คนในชุมชนทุกเพศทุกวัยได้รับการบริโภคเกลือไอโอดีนอย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและครบทุกครัวเรือน

ข่าวสนมนิวส์