วันเสาร์, 3 มิถุนายน 2566

ปภ.เปิดเวที..! “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเยาวชน” สร้างจิตสำนึกวินัยจราจร (คลิป)

ปภ.เปิดเวที..! “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเยาวชน” สร้างจิตสำนึกวินัยจราจร

เมื่อวันที่ (27 ก.ย. 61) จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เปิดเวที “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเรียนรู้การในกลุ่มเยาวชน” โดย ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพร้อมให้โอวาทพิเศษเรื่อง “จังหวัดสุรินทร์กับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน”

จากนั้นเป็นการเสวนาเรื่อง “ทุนเดิม วินัยกับอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาทำได้อย่างไร”การนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา โดยโรงเรียนนำร่อง ปี 2561 และการพัฒนากลไก ศปถ.อำเภอ อปท. และแนวทางการดำเนินงานมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดสุรินทร์

โดยมีเป้าหมายดำเนินการโรงเรียนต้นแบบ 7 แห่ง ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วย ครู นักเรียน ในโรงเรียนเป้าหมาย และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอทุกอำเภอ รวมจำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

นายพรเชษฐ์ แสงทอง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารณภัยจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ ดังนั้นทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือร่วมใจดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหา ตลอดจนมีความเชื่อมั่นว่าสามารถแก้ไขได้

โดยได้กำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด สถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับ 1 ของโลก และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เป็นอันดับ 1 ของโลก ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์พบว่า มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับต้นของประเทศ ในปีงบประมาณ 2561 มีผู้เสียชีวิตจำนวนถึง 28 รายต่อประชากร 1 แสนคน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง เนื่องจากขาดจิตสำนึกถึงความปลอดภัย ขาดวินัยจราจร และไม่มีหลักสูตรวิชาเรียนในสถานศึกษาที่ชัดเจน

ภาพ/ข่าว นายปิยะ วงศ์ฉลาด ทีมข่าวสนมนิวส์