วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2566

ทำหนังสือผ่านแดน (Border Pass) ที่ ป้องกันจังหวัดใช้ได้ถึง2ปี ค่าธรรมเนียมเพียง 200 บาท

รู้ยัง!! ทำหนังสือผ่านแดน (Border Pass) ที่ป้องกันจังหวัดใช้ได้ถึง2ปี ค่าธรรมเนียมเพียง 200 บาทเท่านั้น

การเดินทางผ่านแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยการสัญจรทางบกผ่านจุดผ่านแดน ถ้ามี Passport ก็สามารถเดินทางผ่านแดนไปได้เลย แต่ถ้าไม่มีเอกสารดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องมีหนังสือผ่านแดน (Border Pass) จึงจะสามารถเดินทางเข้าประเทศเพื่อนบ้านได้ โดยหนังสือผ่านแดนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หนังสือผ่านแดน และหนังสือผ่านแดนชั่วคราว

การจัดทำหนังสือผ่านแดน หรือ Border Pass เป็นความรับผิดชอบของกรมการปกครอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออกบริเวณพื้นที่ชายแดนควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงภายในให้เป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งประเทศไทยมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย โดยมีจุดผ่านแดนถาวรทั้งสิ้น 34 จุด และล่าสุด ทางการไทยได้มีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรขึ้นอีก 1 แห่ง ณ สะพานข้ามแม่น้ำโกลก บริเวณบ้านบูเก๊ะตา ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส ในพื้นที่ตรงข้ามกับบูกิตบุหงา รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นมา

 

หนังสือผ่านแดน (Border Pass) นั้นจะออกให้เฉพาะบุคคลสัญชาติไทยที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ชายแดน เพื่อใช้ในการเดินทางข้ามแดนระหว่างสองประเทศ สำหรับบัตรผ่านแดน (Border Pass) ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนประเทศกัมพูชา มีผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัด นายอำเภอ เป็นผู้ออกและต่ออายุให้ ดังนี้

จุดผ่านแดนถาวร 6 แห่ง

 1.จังหวัดศรีสะเกษ

พื้นที่ของไทย ช่องสะงํา อ.ภูสิงห์

พื้นที่ของกัมพูชา ช่องจวม อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย

เวลาเปิด-ปิด 07.00 – 20.00 น. ของทุกวัน

2.จังหวัดสุรินทร์

พื้นที่ของไทย ช่องจอม อ.กาบเชิง

พื้นที่ของกัมพูชา โอร์เสม็ด อ.สําโรง จ.อุดรมีชัย

เวลาเปิด-ปิด 07.00 – 20.00 น. ของทุกวัน

3.จังหวัดสระแก้ว

พื้นที่ของไทย บ.คลองลึก อ.อรัญประเทศ

พื้นที่ของกัมพูชา ปอยเปต อ.โอโจรว จ.บันเตียเมียนเจย

เวลาเปิด-ปิด 07.00 – 20.00 น. ของทุกวัน

4.จังหวัดจันทบุรี

พื้นที่ของไทย บ.แหลม อ.โป่งน้ำร้อน

พื้นที่ของกัมพูชา บ.กร็อมเรียง อ.กร็อมเรียง จ.พระตะบอง

เวลาเปิด-ปิด 07.00 – 20.00 น. ของทุกวัน

5.จังหวัดจันทบุรี

พื้นที่ของไทย บ.ผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน

พื้นที่ของกัมพูชา บ.คลองจะกร็อม กรุงไพลิน

เวลาเปิด-ปิด 07.00 – 20.00 น. ของทุกวัน

6.จังหวัดตราด

พื้นที่ของไทย บ.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่

พื้นที่ของกัมพูชา จามเยียม อ.มณฑลสีมา จ.เกาะกง

เวลาเปิด-ปิด 07.00 – 20.00 น. ของทุกวัน

 

 

จุดผ่อนปรน 9 แห่ง

1.จังหวัดอุบลราชธานี

พื้นที่ของไทย ช่องอานม้า อ.น้ำยืน

พื้นที่ของกัมพูชา บ้านสะเตียลกวาง อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร

เวลาเปิด-ปิด 09.00 -15.00 น. ทุกวันอังคารและ พฤหัสบดี

2.จังหวัดสระแก้ว

พื้นที่ของไทย บ้านตาพระยา อ.ตาพระยา

พื้นที่ของกัมพูชา บ้านบึงตะกวน จ.บันเตียเมียนเจย

เวลาเปิด-ปิด 09.00 -17.00 น. ของทุกวัน

3.จังหวัดสระแก้ว

พื้นที่ของไทย บ้านหนองปรือ อ.อรัญประเทศ

พื้นที่ของกัมพูชา มาลัย จ.บันเตียเมียนเจย

เวลาเปิด-ปิด 09.00 -17.00 น. ของทุกวัน

4.จังหวัดสระแก้ว

พื้นที่ของไทย บ้านเขาดิน อ.คลองหาด

พื้นที่ของกัมพูชา พนมได (บ้านกิโล 13) จ.พระตะบอง

เวลาเปิด-ปิด 09.00 -17.00 น. ของทุกวัน

5.จังหวัดจันทบุรี

พื้นที่ของไทย บ้านซับตารี อ.สอยดาว

พื้นที่ของกัมพูชา บ้านโอลําดวน อ.พนมปรึก จ.พระตะบอง

เวลาเปิด-ปิด 07.00 -16.00 น. ของทุกวัน

6.จังหวัดจันทบุรี

พื้นที่ของไทย บ้านบึงชนังล่าง อ.โป่งน้ำร้อน

พื้นที่ของกัมพูชา บ้านสวายเลง อ.กร็อมเรียง จ.พระตะบอง

เวลาเปิด-ปิด 07.00 -16.00 น. ของทุกวัน

7.จังหวัดจันทบุรี

พื้นที่ของไทย บ้านสวนส้ม อ.สอยดาว

พื้นที่ของกัมพูชา – บ้านโอลัวะ อ.พนมปรึก จ.พระตะบอง

เวลาเปิด-ปิด 07.00 -16.00 น. ของทุกวัน

8.จังหวัดตราด

พื้นที่ของไทย บ้านหมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่

พื้นที่ของกัมพูชา บ้านศาลเจ้า อ.สัมลูด จ.พระตะบอง

เวลาเปิด-ปิด 08.30 – 17.00 น. ของทุกวัน

9.จังหวัดตราด

พื้นที่ของไทย บ้านมะม่วง ต.นนทรี อ.บ่อไร่

พื้นที่ของกัมพูชา บ้านฉอระกา อ.สํารูด จ.พระตะบอง

เวลาเปิด-ปิด 07.00 – 18.00 น. วันอังคาร พุธ และ พฤหัสบดี

จุดผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยว

1.จังหวัดศรีสะเกษ

พื้นที่ของไทย ช่องทางขึ้นเขาพระวิหาร อําเภอกันทรลักษ์

พื้นที่ของกัมพูชา ปราสาทเขาพระวิหาร อําเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร

เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 16.00 น. ของทุกวัน

สำหรับระเบียบการใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass)

1.หนังสือผ่านแดนนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัดชายแดน นายอำเภอ ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนประเทศกัมพูชาเป็นผู้ออกและต่ออายุให้

2.อนุญาตให้บุตรของผู้ถือหนังสือผ่านแดนซึ่งมีอายุต่ำกว่า 12 ปี เท่านั้นที่สามารถมีรายชื่อร่วมอยู่ในหนังสือผ่านแดนนี้ได้

3.ห้ามมิให้ผู้เยาว์ที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในหนังสือผ่านแดนนี้เดินทางโดยลำพัง

4.หนังสือผ่านแดนเป็นเอกสารทางราชการ ห้ามแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อความ หรือส่วนใดๆทั้งสิ้น รวมทั้งไม่ควรให้ตกไปอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น

5.กรณีหนังสือผ่านแดนสูญหาย โปรดแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ จุดที่ผ่านแดนเข้ามา

สำหรับค่าธรรมเนียมในการออกบัตรและต่ออายุบัตรผ่านแดน ครั้งละ 200 บาท.

เรียบเรียง / สุทธิศักดิ์ สอนกล้า ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จ.สุรินทร์