วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2566

สถาบันพระปกเกล้า จับมือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นำนักศึกษา ปสม.รุ่น 1 ลงพื้นที่มหาชัย ฟังเสียงและศึกษาคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว

สถาบันพระปกเกล้า จับมือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นำนักศึกษา ปสม.รุ่น 1 ลงพื้นที่มหาชัย ฟังเสียงและศึกษาคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว

ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม.) รุ่น 1 สถาบันพระปกเกล้า เข้ารับฟังการบรรยายการบริหารจัดการจังหวัดเชิงบูรณาการภายใต้ความหลากหลายทางประชากรและเชื้อชาติ และศึกษาดูงานคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติกับสิทธิมนุยชนที่จับต้องได้ โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ บรรยายสรุปถึงการบูรณาการทำงานแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติ

นายสมคิด เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาครมีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา อยู่จำนวนมาก โดยมีการบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมมือกันแก้ปัญหาแรงงานทั้งถูกกฏหมาย ผิดกฏหมาย มีทั้งแรงงานประมง และแรงงานภาคอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามมติครม. ปัจจุบันได้รับการแก้ไขเป็นไปในทางที่ดีกว่าอดีต

“สำหรับการศึกษา จังหวัดได้จัดเรื่องการเรียนรู้ให้กับเด็กต่างด้าวที่ติดตามผู้ปกครองมาทำงาน โดยมีโรงเรียนทั้งในระบบและนอกระบบ รับเด็กเข้าศึกษาเช่นเดียวกับเด็กไทย รวมถึงมีศูนย์การเรียนรู้ของภาคเอกชนมาร่วมจัดการดูแลอีก” ผวจ.สมุทรสาคร กล่าว

นายสมคิด กล่าวถึงการดูด้านสาธารณสุข ได้มีการคัดกรองป้องกันโรคติดต่อ ก่อนที่จะเข้ามาทำงานในประเทศ เมื่อเข้ามาทำงานแล้ว ภาครัฐยังมีระบบการรักษา โดยโรงพยาบาลรัฐ และระบบประกันสังคม ซึ่งแรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิประโยชน์การดูแลรักษาสุขภาพเช่นเดียวกันกับคนไทย

ด้านนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า การพานักศึกษา ปสม.1 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่มหาชัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในหลักการและความสำคัญของสิทธิมนุยชนและประชาธิปไตย สามารถนำความรู้ด้านสิทธิมนุยชนไปขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนสร้างแนวปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนร่วมได้เสียในสังคม

ทางด้าน พล.ต.ดุสิต จันทยานนท์ ประธาน ปสม.รุ่น 1 เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ดูงานด้านสิทธิมนุษยชนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุยชนสำหรับนักบริหารระดับสูงว่า เป็นการรับฟังถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ที่ทางผู้บริหารระดับจังหวัดห่วงใยคุณภาพชีวิต ของพี่น้องแรงงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจ้างแรงงานต่างด้าว ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ละเมิดสิทธิอย่างรุนแรง การได้สัมผัสบรรยากาศของสะพานปลา ได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งทหารเรือ กรมประมง ทำให้ทราบขั้นตอนการทำงาน มีความกระจ่างเรื่องระบบเอกสารต่างๆที่เคยข้องใจ อีกทั้งการเข้าเยี่ยมชมมูลนิธิเครือข่ายคุณภาพชีวิตแรงงาน ทำให้เห็นการทำงานที่จริงใจ เข้มแข็งขององค์กร CSOs

นายสมพงษ์ สระแก้ว ผอ.มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) เปิดเผยว่า วันนี้ประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชนภาคธุรกิจ ตั้งแต่ขนาดย่อย ขนาดย่อม SME ขนาดใหญ่ รวมถึงภาคการส่งออก การปรับตัวเชิงธุรกิจวันนี้ ผู้ซื้อต่างประเทศยังกังวลในเรื่องสินค้าที่ไม่มีความปลอดภัย มีสารเจือปน เป็นอาหารที่ผลิตจากแรงงานที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งนายจ้างต้องปฏิบัติกับแรงงานให้ดี เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่มีการค้าแรงงานเด็ก ไม่บังคับแรงงานค้ามนุษย์ ดังนั้นวันนี้ประเทศไทยต้องก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ เพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้ซื้อและผู้บริโภคต่างประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงพื้นที่ของคณะนักศึกษา ปสม.1 ครั้งนี้ นอกจากรับฟังบรรยายสรุปในส่วนของภาครัฐแล้ว คณะนักศึกษายังลงพื้นที่ดูงานสะพานปลาสมุทรสาคร ศึกษาการทำงานของมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ซึ่งเป็นองค์กรด้านแรงงานที่มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิ ความเสมอภาคการพึ่งตนเอง และสรรค์สร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ โดยลงพื้นที่มหาชัยนิเวศน์ แหล่งพำนักพักพิงของแรงงานขนาดใหญ่ เพื่อศึกษาการใช้ชีวิตของแรงงานต่างด้าวพร้อมรับฟังเสียงสะท้อน

ข่าวสนมนิวส์