วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

เงินฟรีใครไม่อยากได้.! เต็มแล้ว วันแรกเริ่มลงทะเบียน 1ล้านราย รับเงินฟรี 1,000 บาท

เงินฟรีใครไม่อยากได้.! เต็มแล้ว วันแรกเริ่มลงทะเบียน 1ล้านราย รับเงินฟรี 1,000 บาท ประชาชนแห่ลงทะเบียนเว็บไซต์แทบล้ม กว่าจะเข้าได้ต้องใช้เวลา

“สำหรับประชาชนที่จะลงทะเบียนใช้สิทธิตามมาตรการฯ สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562 โดยรับจำนวน 10 ล้านรายแรกที่ลงทะเบียน ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยผู้ที่จะลงทะเบียนรับสิทธิต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นคนไทยที่มีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

2. มีบัตรประจำตัวประชาชน

3. มี Smart Phone /เครือข่าย Internet

4. มี e-mail 

โดยในขั้นตอนการสมัครจะต้องระบุจังหวัดที่จะไปท่องเที่ยวจำนวน 1 จังหวัด และไม่ใช่จังหวัดตามสำเนาทะเบียนบ้าน ของตนเอง โดยจะได้รับ SMS แจ้งยืนยันการได้รับสิทธิภายใน 3 วันหลังจากลงทะเบียน ซึ่งช่วงระยะเวลาการไปใช้สิทธิ คือภายใน 14 วัน หลังจากได้รับ SMS

จากนั้นดาวน์โหลด App เป๋าตัง ก็จะได้รับสิทธิและวงเงินใน App เป๋าตังทันที โดยวงเงินใน App เป๋าตัง ที่ผู้มีสิทธิได้รับนั้น จะมี 2 ช่อง คือ เป๋าตัง ช่อง 1 (g-wallet 1) ได้รับสิทธิวงเงิน 1,000 บาท เพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการในจังหวัดที่เลือกไว้ และเป๋าตัง ช่อง 2 (g-wallet 2) สามารถเติมเงินของตนเองใน App ได้ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก หรือค่าซื้อสินค้าท้องถิ่น จากผู้ประกอบการ ร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการฯ 

ตั้งแต่วันที่ได้รับสิทธิจนถึงสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ในทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้าน 

โดยการใช้จ่ายจากเป๋าตัง ช่อง 2 รัฐบาลจะจ่ายเงินคืนให้ (Cash Back) ร้อยละ 15 ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่ เกิน 4,500 บาทต่อคน (หรือวงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท) ซึ่งจะจ่ายคืนเงินให้หลังสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2562”

ข่าวสนมนิวส์

About The Author