วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

จัดเต็ม อำเภอสนมจับมือกับภาคีเครือข่ายสาธารณสุขขับเคลื่อนงานอำเภอ (มีคลิป)

DCIM\100MEDIA\DJI_0074.JPG

จัดเต็ม อำเภอสนมจับมือกับภาคีเครือข่ายสาธารณสุขขับเคลื่อนงานอำเภอแห่งการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการอ่าน  มอบชุดหนังสือนิทานให้ รพ.สต. ทั้ง 10 แห่ง

วันนี้ (26 ธ.ค. 62)  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์  ลงพื้นที่อำเภอสนม  พบกับกิจกรรมรวมพลคนรักษ์สุขภาพ  ผนึกกำลังเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอสนมเสริมสร้างสุขภาพดี ด้วยหลัก 4อ. 2ส.  มีเครือข่ายสาธารณสุขจาก รพ.สต. 10 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 คน  โดยวัตถุประสงค์คือ

1.)เพื่อสร้างกระแสการรับรู้และปฏิบัติในเรื่อง  4 อ. 2  ส. 2.)ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ได้การออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 3.)เพื่อเป็นการเน้นเตือนประชาชนในการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 4.)รณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยด้วย  เมาไม่ขับ และสวมหมวกนิรภัย 5.) เพื่อสร้างกระแสการเสริมสร้างอารมณ์ดี  ด้วยการส่งเสริมการอ่าน สู่การเล่านิทาน  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ  ด้านอารมณ์ของเด็ก

จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้มีการรณรงค์สร้างสุขภาพอยู่ทุก ๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง  ครอบครัวและชุมชน  เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติโดยมีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ประชาชนไทยอยู่เย็นเป็นสุข  ทั้งกาย  ใจ  สังคม  ปัญญาและจิตวิญญาณ  มีสัมมาอาชีพทำงานด้วยความสุข  ดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานความพอดี  พอประมาณ  มีเหตุผลมีภูมิคุ้มภัยในตัวที่ดี  ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่นมั่นคง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีสุขภาพแข็งแรง  อายุยืนยาว  และหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของมิติทางกายคือให้คนไทยออกกำลังกายสม่ำเสมอซึ่งจากนโยบาย สร้างนำซ่อมของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นให้ประชาชนรวมกลุ่มกันดูแลสุขภาพของตนเอง  ทั้งในครอบครัวและชุมชน  เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสนมได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่การมีสุขภาพดี  ดัวยหลัก 4 อ. 2  ส ได้แก่ 1)ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 2)อาหารปลอดภัย   3)อารมณ์ดี 4)อุบัติเหตุมีความปลอดภัย  และ ส.ที่ 1 สิ่งเสพติด คือสุรา สูบบุหรี่และสารเสพติด ส.ที่ 2สิ่งแวดล้อม เน้นการจัดการขยะในชุมชน และกิจกรรมในครั้งนี้ได้บูรณาการร่วมกับสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์

จัดทำโครงการวิถีวัฒนธรรมชุมชนอ่านยกกำลังสุขจังหวัดสุรินทร์  เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ ทั้งในส่วนของชุมชน โรงเรียน รพ.สต.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

และโครงการวิถีวัฒนธรรมชุมชนอ่านยกกำลังสุขจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการในพื้นที่อำเภอสนม โดยมีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนม เป็นภาคีหลักชวนเครือข่าย รพ.สต.ทั้ง 10 แห่งในอำเภอสนม 

ซึ่งประกอบด้วย รพ.สต. แคน  รพ.สต.บ้านสำโรง  รพ.สต. หัวงัว  รพ.สต.บ้านสองห้อง  รพ.สต.นานวน  รพ.สต.บ้านอ้อมแก้ว  รพ.สต.หนองระฆัง  รพ.สต.หนองอียอ รพ.สต.โพนโก  และรพ.สต.โนนเปือย  ดำเนินการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการอ่านเพื่อเสริมพัฒนาการเด็กสนมทั้งอำเภอ 

โดยใช้กลไกสาธารณสุขและ อสม. เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ใช้ชุดหนังสือนิทานเป็นเครื่องมือในการเสริมพัฒนาการของเด็ก ซึ่งในวันนี้จะมีการมอบชุดหนังสือนิทานให้กับ รพ.สต. ทั้ง 10 แห่งๆละ 2 ชุด ในการดำเนินการกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่

จากการสอบถามนางนพรัตน์   ตรงศูนย์  สาธารณสุขอำเภอสนม  กล่าวว่า  ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่พบเจอคือเด็กส่วนใหญ่ติดโทรศัพท์และสื่อจอใส  ส่งผลให้เด็กสมาธิสั้น  พัฒนาการไม่สมวัย เมื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนแล้วทำให้เด็กได้รับผลกระทบต่าง ๆมากมาย  ทั้งด้านของอารมณ์  สังคมและสติปัญญา  การที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้  จะต้องเริ่มแก้ปัญหาตั้งแต่เด็กอยู่ในท้อง  ทางอำเภอสนมจึงได้มีการประชุมคุยถึงปัญหานี้ร่วมกันแล้ว  จึงสรุปได้ว่า 

อำเภอสนมจะดำเนินการขับเคลื่อนสร้างเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยด้วยการใช้หนังสือนิทาน  ในวันนี้จึงได้มีการมอบชุดหนังสือนิทานให้กับ รพ.สต.ทั้ง 10 แห่ง  เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมกับเด็กปฐมวัยในชุมชน  แล้วมีการติดตามประเมินผลกันอย่างต่อเนื่องโดยทีม อสม.ในชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ รพ.สต. เพื่อสร้างเด็กสนมให้เป็นเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยทั้งอำเภอ

ในการนี้ประชาชนกว่า 1,000 คน ได้ร่วมรณรงค์ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยด้วย เมาไม่ขับ และสวมหมวกนิรภัย โดยสวมหมวกนิรภัยเข้าร่วมเดินทางกิจกรรมจากทางบ้านในเขตอำเภอสนม เข้ามายังสนามกีฬาที่ว่าการอำเภอสนม

หลังจากเสร็จพิธีเปิดก็ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ได้การออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเต้นออกกำลังกายประกอบเพลงพร้อมกัน ส่วนใหญ่แล้วจะใส่เสื้อขาวส้มของอำเภอ และจะใส่รองเท้ามาร่วมกิจกรรม แต่มีแปลกและสะดุดอยู่ 3 คน ที่ใส่รองเท้าแตะ มาเต้นออกกำลังกาย

จากการสอบถามทั้ง 3 คน ทราบว่ารีบมาเข้าร่วมกิจกรรมเพราะกลัวไม่ทัน ใส่เสื้อผ้าเสร็จขี่รถมาเลย ลืมว่าต้องใส่รองเท้า แต่ทั้ง3คนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ตั้งใจมาจริงๆ หลังจากเสร็จกิจกรรมก่อนกลับทางด้านเครื่องเสียงยังเปิดเพลงขอฝนเทลงมา สาวๆรุ่นใหญ่ใส่หมวกกันน็อคโชว์ท่าเต้นแบบม่วนหลายก่อนกลับด้วยสามล้อพ่วงข้าง

https://www.youtube.com/watch?v=TxquYGh5ogw&t=320s
https://www.youtube.com/watch?v=7bf4OeSo9tI&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=3eYDNBeT0Z0

ข่าวสนมนิวส์

About The Author