วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2566

ภาครัฐนำหลักธรรมมาใช้ จัดกิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และวินัย

ภาครัฐนำหลักธรรมมาใช้ จัดกิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และวินัย ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐจังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 ผู้สื่อข่าวประจำท้องถิ่นรายงานว่า ที่วัดศรีสว่างโคกสะอาด มีกิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และวินัย ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐจังหวัดสุรินทร์” โดยมีนาย คณัสชนม์  ศรีเจริญ  นายอำเภอสนม  เป็นประธานในพิธี และมีนางนพรัตน์  ตรงศูนย์ สาธารณสุขอำเภอสนม ฝ่ายจัดกิจกรรม ร่วมกับหน่วยงานราชการ ปกครองอำเภอสนม. หัวหน้าส่วนราชการ. บุคลากรสาธารณสุขและผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สืบเนื่องจาก  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 บัญญัติว่า  มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท  ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้นในหมวดที่  5 และมาตรา 38 (4) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ  เพื่อให้การพัฒนาราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ  ประกอบกับ  พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี

แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ใช้มาตราทางกฎหมาย  การปลูกฝังค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ   เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด

            อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์ จึงได้จัด“กิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการและบุคลากรภาครัฐจังหวัดสุรินทร์”โดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เพื่อปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ ไดมีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ  เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพุทธศาสนาให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ  ให้มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยมีพระครูประทีปธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดศรีสว่างโคกสะอาด เจ้าคณะอำเภอสนม ให้หลักธรรมในการปฎิบัติในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว/เรียบเรียง สมศักดิ์ ตระกูลสุข ทีมข่าวสนมนิวส์ / สุรินทร์นิวส์